วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

[Article & Photo] Lady Misil of Silla / ชีวประวัติ...พระสนมมิชิล... "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" (Queen Seon Deok / 善德女王/ 선덕여왕)
ชีวประวัติพระสนมมิชิล (미실, 美室, 540? ~ 600?)
Roytavan : Writer & Translator
Original : http://twssg.blogspot.com/


ประวัติของพระสนมมิชิล จากบันทึกประวัติศาสตร์ " Samguk Sagi และ Samguk Yusa" ของเกาหลี ยังมีข้อโต้แย้งมากมายว่าประวัติที่แท้จริงของพระองค์เป็นเช่นใด แต่อย่างไรก็ดีชื่อของพระองค์กลับปรากฎอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหล่านักรบฮวารัง (Hwarang Segi) มากมาย

ในบันทึกประวัติศาสตร์ของฮวารังนั้น ได้บันทึกไว้ว่าเธอเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากคนหนึ่งของเหล่านักรบฮวารัง พระสนมมิชิลเป็นบุตรสาวของ พุงวอลจูมิจินบูและท่านหญิงเมียวโด

บิดาของพระสนมมิชิล คือ พุงวอลจู มิจินบู เป็นผู้นำคนที่ 2 ของนักรบฮวารัง ส่วนย่าของพระสนมคือองค์หญิงซัมยาบ พระธิดาในพระเจ้าบับฮึงแห่งอาณาจักรชิลลา ( Beopheung of Silla) ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 23 แห่งชิลลา

มารดาของพระสนมมิชิล คือ ท่านหญิงเมียวโด ซึ่งเป็นพี่สาวของราชินีชาโดในพระเจ้าจินฮึง กษัตริย์องค์ที่ 24 แห่งอาณาจักรชิลลา ซึ่งต่อมาทรงเป็นพระสวามีของพระสนมมิชิลด้วย ด้วยสายสัมพันธ์ที่กล่าวมานี้จึงกล่าวได้ว่าพระสนมเป็นสายเลือดแห่งราชวงศ์ชิลลาโดยแท้

สาเหตุที่พระสนมมิชิลเป็นหญิงที่ทรงอำนาจมากในสมัยนั้นเนื่องจาก พระองค์ได้สมรสกับ พุงวอลจูเซจง ซึ่งเป็นผู้นำฮวารังคนที่ 6 แห่งอาณาจักรชิลลา กอร์ปกับทรงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสนมในพระจ้าจินฮีงผู้ยิ่งใหญ่ในขณะนั้นด้วย นอกจากนี้เธอยังถือได้ว่าเป็นสตรีที่มีบทบาทสำคัญและทรงอิทธิพลต่อกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์แห่งอาณาจักรชิลลาด้วย นั้นคือ พระเจ้าจินฮึง, จินจี และจินเปียง (Jinheung of Silla, Jinji of Silla, Jinpyeong of Silla) ทั้งยังเป็นคนรักของเจ้าชายดงรัน พระโอรสองค์โตของพระเจ้าจินฮึงและ พุงวอลจู ซอลวอน ผู้นำฮวารังคนที่ 7 แห่งอาณาจักรชิลลา

ตามบันทึกประวัติศาสตร์นั้น ยังมีข้อยืนยันถึงความมีอิทธิพลและทรงอำนาจของเธอจากการที่เธอชักชวนกลุ่มชนชั้นสูงผู้มีเชื้อสายแห่งราชวงศ์ทั้งหลาย ซึ่งเรียกว่า "จินกอล (Jingeol)" ของชิลลาทำการขับไล่พระเจ้าจินจีออกจากการครองราชย์ ด้วยการบังคับให้สละราชบัลลังก์ นอกจากนี้ลูกชายของพระสนมอีก 2 คนยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำนักรบฮวางรัง คือ พุงวอลจูฮาจง เป็นผู้นำคนที่ 11 และพุงวอลจูโบจง เป็นผู้นำคนที่ 16 แห่งอาณาจักรชิลลาLady Misil (미실, 美室, 540? ~ 600?)

Lady Misil (미실, 美室, 540? ~ 600?) is a historical figure of Silla. But her existence is controversial because she is not mentioned in both Samguk Sagi and Samguk Yusa. However, she is a very important figure in the transcription of Hwarang Segi.

According to Hwarang Segi, she was a daughter of Mijinbu, 2nd Leader of Hwarang(Pungweolju). Also her father's mother was Princess Samyup, daughter of Beopheung of Silla. Her mother was Lady Myodo, sister of Sado, the queen consort of King Jinheung. With these relations, Mishil gained the qualification of a noble within the bone rank system.

She became powerful due to her relations with Kings and Poongweoljoos. She was the wife of Sejong, 6th Pungweolju, and was the major royal harem of 3 kings(Jinheung of Silla, Jinji of Silla, Jinpyeong of Silla). Also, she was in love with Prince Dongryun, eldest son of Jinheung, and Seolwon, 7th Pungweolju.

Her power was proved when she persuaded Jingol nobles to expel King Jinji from his throne. And her two sons (Hajong, Bojong) also became 11th, 16th Pungweolju respectively.

Family :
Paternal grandfather: Lord Asi (阿時公 아시공), son of Seonmo (善牟 선모) and Bohye (寶兮 보혜)
Paternal grandmother: Princess Samyeop (三葉公主 삼엽공주), daughter of King Beopheung and Lady Byeokhwa (碧花夫人 벽화부인)[1]
Maternal grandfather: Park Yeong-sil (朴英失 박영실), son of Lord Suji (守知公 수지공) and Princess Bohyeon (普賢公主 보현공주; daughter of King Jijeung)
Maternal grandmother: Palace Lady Okjin (玉珍宮主 옥진궁주)[2], daughter of Wihwa Rang (魏花郞 위화랑; 1st Pungwolju) and Lady Odo (吾道夫人 오도부인)
Father: Lord Mijinbu (未珍夫公 미진부공), 2nd Pungwolju
Mother: Lady Myodo (妙道夫人 묘도부인)
Younger Brother: Misaeng Rang (美生郞 미생랑), 10th Pungwolju


Husbands:
Lord Sejong (世宗公 세종공)[3][4], 6th Pungwolju
Lord Sadaham (斯多含公 사다함공), 5th Pungwolju
Seolwon Rang (薛原郞 설원랑), 7th Pungwolju
King Jinheung (眞興王 진흥왕), 24th King of Silla
Crown Prince Dongryun (銅輪太子 동륜태자), Son of King Jinheung
King Jinji (眞智王 진지왕), 25th King of Silla
King Jinpyeong (眞平王 진평왕), 26th King of Silla

Issue:
Lord Hajong (夏宗公 하종공), 1st Son by Lord Sejong, 11th Pungwolju
Lord Okjong (玉宗公 옥종공), 2nd Son by Lord Sejong
Lord Bojong (寶宗公 보종공), Only Son by Seolwon Rang, 16th Pungwolju
Prince Sujong (壽宗殿君 수종전군), Only Son by King Jinheung
Princess Banya (般若公主 반야공주), 1st Daughter by King Jinheung
Princess Nanya (蘭若公主 난야공주), 2nd Daughter by King Jinheung
Princess Aesong (艾松公主 애송공주), Only Daughter by King Jinji
Princess Bohwa (寶華公主 보화공주), Only Daughter by King Jinpyeong
미실 / Lady Misil (美室, 540년대 ~ 612년 이후)

미실(美室, 540년대 ~ 612년 이후)은 신라 시대의 권력자로, 필사본 《화랑세기》에 자주 등장하는 인물 중 하나이다. 대원신통(大元神統)의 계승자였다고 한다. 《삼국사기》, 《삼국유사》에는 등장하지 않는다.

필사본 《화랑세기》는 미실의 아버지가 제2대 풍월주 미진부(未珍夫)이며, 미진부의 아버지는 아시공이며, 아시공의 아버지는 선모이다라고 부계를 밝히고 있다.

미진부는 아시공과 삼엽공주 사이에서 태어났으며, 삼엽공주는 법흥왕과 그의 후궁 벽화부인(碧花夫人)의 딸이다. 벽화는 파로(波路)와 벽아부인(碧我)의 딸이며, 벽아가 섬신공과의 사이에서 낳은 아들이 바로 위화랑(魏花郞)이다. 위화랑은 초대 풍월주이자 소지마립간의 마복자로, 4대 풍월주 이화랑의 아버지이며, 오도(吾道)와의 사이에서는 옥진(玉珍)과 금진(金珍) 등의 딸을 낳았다.

미실의 어머니 묘도부인(妙道夫人)은 법흥왕의 후궁이며, 묘도부인의 어머니는 같은 법흥왕의 후궁인 옥진궁주(玉珍宮主)로서 위화랑과 오도부인의 장녀이다. 옥진이 7색조가 가슴으로 들어온 꿈을 꾸고 영실과 관계를 가졌으니 이 때 생긴 아이가 바로 묘도부인이다.

옥진은 영실과의 사이에서 묘도(妙道), 사도(思道), 흥도(興道)의 세 딸과 아들 노리부를 두었다. 그 중 사도(思道)는 진흥왕의 비(妃)이자 대원신통의 종(宗)으로서 진지왕의 어머니이며, 흥도는 기오공(起烏公)과의 사이에서 진지왕의 비이자 김용춘의 어머니인 지도부인을 낳았다. 또한, 옥진궁주는 법흥왕과의 사이에서 비대전군(比臺殿君)을 낳았는데, 비대는 미진부공의 친동생인 실보낭주(實宝娘主)와 맺어져 제 9대 풍월주 비보랑(秘宝郞)을 낳았다.

옥진의 어머니인 오도부인(吾道夫人)은 소지마립간의 정비인 선혜부인(善兮夫人)과 묘심랑(妙心郞)의 딸로서, 법흥왕의 비 보도부인(保道夫人, 소지마립간의 딸)과는 자매이고 흥도의 남편 기오공과는 남매지간이다.

필사본 《화랑세기》에서 미실의 외모를 묘사하기를, '용모가 절묘하여 풍만함은 옥진을 닮았고, 명랑함은 벽화를 닮았고, 아름다움은 오도를 닮았다(容皃絶妙豊厚似玉珍 亮明似碧花 美妙似吾道)'고 하였다.

가족 관계 :
선대 :
조부: 선모(善牟)와 보혜(寶兮)의 아들 아시공(阿時公)
조모: 법흥왕과 벽화부인의 딸 삼엽공주(三葉公主)
아버지: 제 2대 풍월주 미진부(未珍夫)
외조부: 수지공과 보현공주(지증왕의 딸)의 아들 박영실(朴英失)
외조모: 제 1대 풍월주 위화랑과 오도의 딸, 법흥왕의 후궁 옥진궁주(玉珍宮主)
어머니: 묘도부인(妙道夫人)
동생: 제 10대 풍월주 미생랑(美生郞)
이모: 진흥왕의 비 사도태후(思道太后)
이모: 지도부인(진지왕의 비)의 어머니 흥도부인(興道夫人)

남편과 후손 :
시어머니: 법흥왕과 보도부인의 딸 지소태후 (只召太后)
남편: 제 6대 풍월주 세종공(世宗公)
아들: 제 11대 풍월주 하종공(夏宗公)
아들: 옥종공(玉宗公)
정인: 제 5대 풍월주 사다함공(斯多含)
정인: 제 7대 풍월주 설원랑(薛原郞)
아들: 제 16대 풍월주 보종공(寶宗公)
정인: 신라 제 24대 왕 진흥왕(眞興王)
딸: 반야공주(般若公主)
딸: 난야공주(蘭若公主)
아들: 수종전군(壽宗殿君)
정인: 진흥왕의 아들, 진평왕의 아버지 동륜태자(銅輪)
딸: 애송공주(艾松公主)
정인: 신라 제 25대 왕 진지왕(眞智王)
정인: 신라 제 26대 왕 진평왕(眞平王)
딸: 보화공주(寶華公主)
บทความเกี่ยวกับละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"

สัมภาษณ์ผู้เขียนบทละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติของ "ซังแดดึง พีดาม" หรือ "บิดัม" ในเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
พระสนมมิชิลบรรเลงดนตรีจาก "พิณแก้วน้ำ" - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
The reason to love and fear Mishil : Queen Seon Duk (선덕여왕)
[Article] พีดาม : โศกนาฎกรรมของ "องค์ชายฮยองจง หรือ พีดาม" ในละครเรื่อง "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
ชีวประวัติ “กุกซอนมุนโน” - ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน
[Article] History's Kim Yu-shin / ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมยูชิน"
ชีวประวัติของแม่ทัพ "คิมอัลชอน" หรือ "ซังแดดึง-อัลชอน"
Wind Flowers(바람꽃)- Ye Song(예송) : เพลงประกอบละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน"
[Article] ซอนด็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (Queen Seon Duk) เรื่องจริงอิงประวัติศาสตร์
History's Queen Seon Duk of Silla / ราชินีซอนด็อก แห่งอาณาจักรชิลลา
4 ขุนศึกคู่บัลลังก์ ในละคร "ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน" ตอนที่ 1 :คิมยูชินและพีดาม
Nang-cheon Festival (Hwarang Festival) : Queen Seon Deok / "นังชอน" หรือ เทศกาลการเฉลิมฉลองของ "ฮวารัง"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น